Het Netwerkcentrum

TRAININGEN

Een gedegen crisisaanpak vereist training

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Crisisbesluitvorming

Beslissingen worden de hele dag door genomen. De ene beslissing wordt bewuster genomen dan de andere en in het ene geval is er meer vrijheid om te kiezen dan in het andere geval. Ten tijde van crisis is het vaak moeilijk om een besluit te nemen. In deze training komen verschillende vaardigheden aan bod die nodig zijn voor effectieve crisisbesluitvorming.

Ondersteuning crisisteam

In de training komen ondersteunende vaardigheden aan bod en passeren middelen en methoden de revue. Dit zijn bijvoorbeeld het loggen, plotten en het ondersteunen van de voorzitter bij de voortgangscontrole en de coördinatie van de activiteiten. 

Risicoanalyse en scenariodenken

Belangrijk onderdeel van het efficiënt en effectief afhandelen van een (dreigende) crisis is het proactief signaleren van (vervolg)risico’s en het opstellen van scenario’s voor de (middel)lange termijn. De training risicoanalyse en scenariodenken biedt deelnemers een praktische denk- en doe systematiek aan.

Voorzitten crisisteam

U gaat aan de slag met de specifieke competenties voor de voorzittersrol rol. U krijgt inzicht in de eigen leidinggevende stijl en hoe deze zich verhoudt tot het leidinggeven in een crisissituatie. Daarnaast zoomen we verder in op de verschillen tussen leidinggeven in de reguliere situatie en leidinggeven in een crisissituatie. We staan uitgebreid stil bij de crisisbesluitvorming op operationeel/tactisch/strategisch niveau.

Functiegerichte trainingen

In het kader van initiële of blijvende vakbekwaamheid maakt Het Netwerkcentrum functiegerichte trainingen op maat, passend bij individuele of regionale ontwikkeldoelen. Denk bijvoorbeeld aan een verdieping op het thema extreem geweld voor Officieren van Dienst of een training ‘Omgaan met cybercrime’. Indien gewenst is een functiegerichte training af te sluiten met een competentiemeting. 

Strategisch analyseren en adviseren

Vanuit verschillende perspectieven dagen we u uit de strategische knelpunten en beleidsvragen uit een casus te destilleren. Hierbij gaan we uit van de leervragen van de doelgroep. Bestuurders, tactisch- en strategisch adviseurs worden getraind op het signaleren van politiek-bestuurlijke aspecten.

Crisiscommunicatie en media

In deze training verdiept u zich in effectieve communicatiestrategieën en wijzen van communiceren om reputatieschade of verlies van vertrouwen van uw patiënten, klanten of burgers te voorkomen. Deze training is voor leden van een crisisteam die betrokken zijn bij communicatie, voorlichting of woordvoering.