Het Netwerkcentrum

Privacy verklaring

Heeft u aanvullende vragen over hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact met ons. 

Privacy verklaring Het Netwerkcentrum –  april 2024

Het Netwerkcentrum BV, statutair gevestigd te Heukelum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24450802, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verwerking wordt ook uitgevoerd voor de Het Netwerkcentrum BV gelieerde vennootschap Het Netwerkcentrum opgeschaalde zorg BV en Het Netwerkcentrum Crisisbeheersing BV, respectievelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54278864 en 50391038.

 

Contactgegevens
info@hetnetwerkcentrum.nl
Telefoon: 085-1044789
Voorstraat 2
4161 CT  Heukelum

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Netwerkcentrum verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken, afhankelijk van de diensten of producten:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • CV
 • BIG-nummer
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Netwerkcentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over onze diensten
 • Om uw sollicitatie te verwerken
 • Voor het beheer van het personeelsdossier
 • Om u eens per drie jaar te benaderen voor een klanttevredenheidonderzoek
 • De invoer en beheer van gegevens ten behoeve HaROP-App of Crisis-App (Crapp)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Netwerkcentrum bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Sollicitaties
Voor gegevens van sollicitaties is een specifieke vernietigingsplicht van toepassing. De gegevens van sollicitanten worden maximaal één jaar bewaard, maar uitsluitend wanneer de sollicitant hier expliciete toestemming voor heeft gegeven. Is deze toestemming er niet, dan worden de sollicitatiegegevens binnen vier weken vernietigd.

Personeelsdossier
Het Netwerkcentrum bewaart de gegevens die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst met de vaste medewerkers en de oproepkrachten uit te voeren. De volgende gegevens kunnen opgenomen worden in het personeelsdossier:

 • de arbeidsovereenkomst
 • eenkopie van het identiteitsbewijs;
 • hetburgerservicenummer (BSN);
 • het CV;
 • certificaten/ diploma’s van relevante gevolgde opleidingen
 • eventuele verslagen en afspraken n.a.v. voortgangsgesprekken;
 • eventuele klachten en/of waarschuwingen;

Het Netwerkcentrum is wettelijk verplicht sommige gegevens uit het personeelsdossier een bepaalde tijd te bewaren. Gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn worden 7 jaar bewaart na uit diensttreding. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs moet nog 5 jaar na het einde van het dienstverband bewaard worden. Voor overige gegevens geldt een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn: verslagen van voortgangsgesprekken, arbeidsovereenkomsten en wijzigingen hierin en ontslag.

Gegevens van een (ex-)werknemer mogen langer bewaard worden als er een arbeidsconflict is (geweest) of als er een rechtszaak loopt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Netwerkcentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Lees hier ons beleid rondom cookies. 

 

Uw rechten omtrent de gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij verwerken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U heeft altijd het recht om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Netwerkcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn
 • Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens