Het Netwerkcentrum

INRICHTEN CRISISORGANISATIE

Het fundament leggen voor een slagvaardig optreden tijdens een (dreigende) crisis

Een ramp of crisis kan grote impact hebben op uw organisatie. Het Netwerkcentrum helpt u vooraf te doordenken hoe u de crisis gaat beheersen. Op welke situaties gaat u zich voorbereiden? Welke crisisorganisatie sluit daar het best op aan? Wie krijgt welke taak? Hoe werkt u intern en extern samen?

Een noodsituatie in uw organisatie of in uw omgeving kan uw primaire processen ernstig verstoren. De veiligheid van mensen is in het geding en er dreigt mogelijk reputatieschade voor uw organisatie. Tijdens een crisis kunt niet terugvallen op de dagelijkse routine. Die is immers ontwricht. Bovendien zijn andere vaardigheden nodig dan in de reguliere situatie. Om de bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Het Netwerkcentrum helpt u hier graag bij.

 

Risicoanalyse

Samen met u inventariseren en prioriteren we de externe risico’s en de gevolgen daarvan voor uw organisatie. Wat bedreigt uw organisatie? Hoe erg is dat: wat is de impact? Wat is de waarschijnlijkheid dat het u overkomt? De uitkomsten vertalen we naar een advies voor de interne crisisorganisatie gericht op:

  • de voorbereiding op de risico’s (preparatie);
  • het bestrijden van de eventuele gevolgen van een risico dat werkelijkheid is geworden (repressie);
  • de planvorming.

 

Crisisorganisatie

Bij een (dreigende) calamiteit of crisis moet voor iedereen duidelijk zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe de interne samenwerking en de afstemming met (keten)partners vorm krijgt. U richt daartoe een crisisorganisatie in: een tijdelijke structuur waarnaar u opschaalt wanneer de reguliere structuur niet meer voldoet om de situatie te beheersen. Over het algemeen kent de crisisorganisatie een crisis(beleids)team op één of meer niveaus. Deze teams zorgen voor de coördinatie van de verschillende taken tijdens de crisis.

 

Processen

Crisismanagement kent een aantal kritische processen: melding & alarmering, op- & afschaling, leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. We werken deze processen op maat uit voor uw organisatie.

 

Gevolgen

Daarnaast inventariseren we de belangrijkste gevolgen van een crisis voor uw organisatie. Dit zijn, ongeacht het type of de omvang van een crisis, vaak (combinaties van) dezelfde gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan sluiting van (delen van) een locatie, verplaatsen van cliënten, tekort aan personeel, uitval van nutsvoorzieningen en logistieke stagnatie. We stellen vast hoe u onder deze omstandigheden uw zorg of dienstverlening wilt continueren en welke maatregelen u daarvoor gaat treffen.

 

Crisisplan en deelplannen

Het geheel van maatregelen wordt vastgelegd in het ‘crisisplan’. Het crisisplan dient tevens als kapstok voor nadere uitwerkingen, zoals uw BHV-plan, ontruimingsplan, et cetera. Ook het vakbekwaamheidsbeleid en de (OTO-)jaarplannen maken hiervan onderdeel uit. Wij bieden u graag onze expertise aan bij het opstellen en uitvoeren daarvan. Zie verder ons aanbod bij doorontwikkelen crisisorganisatie.