Het Netwerkcentrum

DOORONTWIKKELEN CRISISORGANISATIE

Gedegen kennis van de praktijk combineren met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Planvorming

Het voorbereiden van de crisisorganisatie via opleiden, trainen en oefenen is een continu lerend proces. Wij helpen u dit planmatig vorm te geven volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). In het meerjaren OTO-beleidsplan legt u het kader vast voor het opleiden, trainen en oefenen. Dit wordt vervolgens concreet uitgewerkt in OTO-jaarplannen, waarin u de verschillende activiteiten per jaar beschrijft.

Om de leerdoelen van uw crisisfunctionarissen te formuleren, maakt u onder andere gebruik van kwalificatieprofielen. Met behulp van competentiemetingen kunt u uw inspanningen baseren op het actuele niveau van uw functionarissen en de effecten van uw OTO-inspanningen meten. Ook aanbevelingen uit oefeningen of evaluaties van daadwerkelijke crises worden gebruikt om het plan verder aan te scherpen.

Kwalificatieprofielen

Het Netwerkcentrum ondersteunt u graag bij het opstellen van kwalificatieprofielen voor uw crisisfunctionarissen, al dan niet opgenomen in een functieboek. We werken de kwalificatieprofielen uit in kerntaken, producten, resultaten en criteria.

Kwalificatieprofielen hebben tot doel:

  • helder en concreet te beschrijven wat de taken en verantwoordelijkheden van de crisisfunctionarissen zijn;
  • inzicht te geven wat van deze functionarissen verwacht wordt;
  • richting te geven aan leerdoelstellingen voor OTO-activiteiten;
  • concrete criteria te formuleren als basis voor waarneming tijdens OTO-activiteiten.

 

Competentiemetingen

U wilt uw investeringen in de vakbekwaamheid van uw crisisfunctionarissen zo gericht mogelijk doen, op basis van behoefte en noodzaak. Het inzichtelijk krijgen van de leervragen van uw functionarissen begint met het meten van hun huidige competentieniveau. Het Netwerkcentrum biedt hierbij graag zijn expertise aan.

Wil u meer weten over de invulling van een competentiemeting? Klik hier voor meer informatie en neem contact op om te kijken wat Het Netwerkcentrum voor u kan betekenen.

 

E-learning

Het Netwerkcentrum biedt op maat gemaakte programma’s aan om uw crisisorganisatie verder te ontwikkelen. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van verschillende e-learning modules. De e-learning kan worden gebruikt ter ondersteuning van opleidingen en ter voorbereiding op trainingen en oefeningen.

Voorbeelden van onze modules:

  • Crisisbeheersing binnen de huisartsenzorg
  • Crisisbeheersing binnen de zorgsector
  • Basiscursus crisisbeheersing
  • Verdiepende modules voor geneeskundige zorg

Onze programma’s bestaan uit twee tot drie modules en kunnen worden aangepast aan de behoeften van zorginstellingen en functiegerichte trainingen en opleidingen. Van algemene crisisbeheersing tot verdieping in processen van de GHOR of BZ, Het Netwerkcentrum heeft de tools en kennis die u nodig heeft om effectief te reageren op crisissituaties.

Incidentevaluaties

In uw bedrijf of instelling heeft zich een incident voorgedaan. Welke lessen kunt u leren uit de manier waarop u dit incident heeft aangepakt?

Het Netwerkcentrum levert u graag zijn expertise op het gebied van evaluatie van incidenten. In onze evaluatie bezien we of de bestaande plannen en procedures toereikend waren voor de incidentbestrijding en juist zijn gevolgd. Tevens gaan we na of betrokkenen in staat waren de juiste vaardigheden te laten zien. Op basis van de bevindingen formuleren we concrete adviezen om uw aanpak verder aan te scherpen.

Enkele voorbeelden van opdrachten die Het Netwerkcentrum uitvoerde zijn de evaluatie van een ernstig, meerdaags bereikbaarheidsprobleem van een zorginstelling en de evaluatie van de aanpak na het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.