Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Training risicoanalyse en scenariodenken

Voor wie?

Voorzitters en adviseurs van het crisisteam die de training crisisbesluitvorming gevolgd hebben of op een andere wijze over basiskennis crisisbesluitvorming beschikken.

 

Wat leert u?

Belangrijk onderdeel van het efficiënt en effectief afhandelen van een (dreigende) crisis is het proactief signaleren van (vervolg)risico’s en het opstellen van scenario’s voor de (middel)lange termijn. De training risicoanalyse en scenariodenken biedt deelnemers een praktische denk- en doe systematiek aan.

 

Scenariodenken start met de vraag ‘Wat bedreigt ons en hoe erg is dat’. Met behulp van vervolgvragen als ‘wat is de waarschijnlijkheid en de impact’ kan een weloverwogen keus gemaakt worden voor de inzet op een bepaald scenario. Vervolgens kan aan de hand van die keuze voor een scenario de vraag ‘wie doet dan wat en wie informeert wie’ beantwoord worden.

Door dit te koppelen aan de fasen van een crisis (dreigingsfase – acute fase – stabilisatiefase – afbouwfase – nafase) en de vitale belangen van de samenleving, kunnen deelnemers keuzes maken en prioriteiten stellen.

De bevoegdheden binnen de crisisbeheersing zijn belegd binnen de algemene en de functionele keten. Ten behoeve van (strategische) besluitvorming en advisering is het van belang dit onderscheid en de gevolgen daarvan te kennen.

 

Tijdens deze training leiden we de deelnemers aan de hand van richtvragen (gebaseerd op bovenstaande elementen) door een scenario. Daarbij verwachten we de volgende doelen te kunnen behalen:

  • Deelnemers ervaren hoe de aangeboden richtvragen hen kunnen helpen een gestructureerde start te maken met scenariodenken.
  • Deelnemers ervaren hoe dit kan leiden tot een scherpe formulering van scenario’s.
  • Deelnemers hebben inzicht in het onderscheid tussen de algemene en de functionele keten en nemen dit mee in de (strategische) advisering.

Afhankelijk van de beginsituatie en leervraag van de doelgroep kan ook de vaardigheid ‘politiek-bestuurlijk adviseren’ meegenomen worden.

 

Dit bepaalt ook de benodigde tijdsduur van de training, een dagdeel of een dag. Dit stemmen we graag met u af.

Camera Image