Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Liaison CoPI

Wanneer u wordt geconfronteerd met een crisis op uw locatie, bijvoorbeeld een brand, kunt u te maken krijgen met een Commando Plaats Incident (CoPI). Het CoPI is het team dat de operationele leiding heeft op de plaats van een incident. In het CoPI participeren onder andere de Officieren van Dienst brandweer, geneeskundig, politie en bevolkingszorg. Het kan zijn dat het CoPI vraagt om iemand van de getroffen organisatie bij het CoPI-overleg te laten aansluiten, die kan functioneren als liaison tussen het CoPI en het crisisteam van zijn organisatie. In deze opleiding leert u hoe u deze functie effectief invult.

 

Voor wie?
Medewerkers van bedrijven en instellingen die optreden als liaison tussen het CoPI en de eigen organisatie. Te denken valt aan hoofden BHV, crisiscoördinatoren, technisch beheerders of beveiligingscoördinatoren.

 

Wat leert u?

Het leertraject start met een interactieve e-learningmodule, bestaande uit theorie en verwerkingsopdrachten binnen uw eigen organisatie. Daarnaast zijn er twee contactdagen, waarop vaardigheidstraining en leren van elkaar centraal staan.

 

U doet kennis op over wet- en regelgeving rond de crisisbeheersing en de partijen, processen en overlegstructuren binnen de crisisbeheersing. U verdiept zich in uw verantwoordelijkheden als Liason CoPI en de competenties die u hiervoor nodig heeft. U leert informatie verzamelen voor het COPI, aandachtspunten voor de eigen organisatie benoemen en prioriteren met behulp van de BOB-systematiek (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming), en besluiten van het CoPI vertalen naar acties en beslisvragen voor de eigen organisatie. Daarbij gaat u veel zelf aan de slag met kleine opdrachten en oefeningen.

Na het met goed resultaat afsluiten van de e-learning en het bijwonen van beide contactdagen ontvangt u een certificaat.

Camera Image