Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Competentiemetingen

U wilt uw investeringen in de vakbekwaamheid van uw crisisfunctionarissen zo gericht mogelijk doen, op basis van behoefte en noodzaak. Het inzichtelijk krijgen van de leervragen van uw functionarissen begint met het meten van hun huidige competentieniveau. Het Netwerkcentrum biedt hierbij graag zijn expertise aan. 


Meetinstrument

Voor het meetinstrument vertalen we functiebeschrijvingen en competentieprofielen naar waarneembare criteria op diverse thema’s. Vervolgens ontwikkelen we een praktijksimulatie en een theoretisch instrument waarin we aan de hand van deze criteria het niveau van het functioneren kunnen meten.


Praktijksimulatie

Tijdens de praktijksimulatie gaat de functionaris aan de slag met een gefingeerd, maar realistisch scenario. De uitdagingen die we hem bieden omvatten niet alleen de eigen taken, maar ook de multidisciplinaire afstemming wanneer van toepassing. Om dit goed tot zijn recht te laten komen, zorgen we voor zowel monodisciplinair als multidisciplinair tegenspel. De betrokkene wordt tijdens de praktijksimulatie individueel waargenomen.


Theoretisch instrument

In het theoretisch deel toetsen we onderdelen van het kwalificatieprofiel die in een praktijksimulatie niet of minder tot hun recht komen. Denk bijvoorbeeld aan kennis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, kennis van de opschalingafspraken,  proceskennis en kennis van wet- en regelgeving.


Rapportage

Verslaglegging vindt plaats op basis van de vooraf opgestelde waarnemingscriteria. Naast de individuele verslagen per functionaris leveren we een regiorapportage op ten behoeven van het regionale OTO-beleid.


Uitgangspunten

Om de competentiemeting ook voor een regiobeeld en een eventuele beoordeling in te kunnen zetten, is het belangrijk dat de omstandigheden tijdens de meting zo veel mogelijk hetzelfde zijn. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • voor iedere deelnemer een eenduidige werkwijze, volgens hetzelfde model;
  • resultaatmeting op basis van gestandaardiseerde criteria;
  • criteria gebaseerd op wettelijke kaders, landelijk en/of regionaal vastgestelde kwalificatieprofielen en initiële opleidingskaders;
  • eenduidige wijze van rapporteren, met een (individueel) advies gericht op ontwikkelpunten.
Camera Image